Bibliography of Andries Van den Abeele

Publicaties en geschriften over geschiedenis

1962

 • La papesse Jeanne (voordracht voor Round Table Brugge, gestencild), 24 blz.

1969

 • Emiel Van den Abeele, een vechter, Tielt, 1969, 306 blz.

1970

 • Enkele lichten op het kadastraal plan van de stad Brugge door P.C. Popp, in: Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, juli 1970, blz. 151-163.
 • (Ook als uitgave van West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde).
 • Quelques renseignements concernant le plan cadastral de la ville de Bruges par P.C. Popp, in: Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, juillet 1970, p. 147-159.

1971

 • Rhetorica ten strijde, of de gevaren van een poëziewedstrijd (voordracht voor Kamer van Retorica van de H. Michiel), gestencilde uitgave,15 blz.

1972

 • 19de-eeuwse uithangborden te Brugge. Deel I: de drankgelegenheden, in: ’t Beertje 1972, blz. 9-33.

1973

 • Ten geleide, in: A. Schouteet, De klerken van de vierschaar te Brugge, met inventaris van hun protocollen, Brugge, 1973,
 • Voorwoord, in: J. A. Rau, Zo was…Brugge, Antwerpen, 1973.

1980

 • Biekorf, in: Biekorf, 1980, blz. 163.
 • Uithangborden in het 19de-eeuwse Brugge: een discrete Engelse aanwezigheid, in: Biekorf, 1980, blz. 423-425.
 • Boekbespreking :De katholieke partij in het arrondissement Brugge, 1918-1936, in: Handelingen genootschap voor geschiedenis Brugge, 1980, blz. 326-331.
 • De Brugse drukkers door de eeuwen heen, in: Burgerwelzijn, Jubileumnummer, 21 november 1980, blz. 16.
 • (samen met Paul VAN LEIRSBERGHE), Brugge, Artis-Historia, Brussel, 1980, blz.
 • (samen met Paul VAN LEIRSBERGHE)), Bruges, Artis-Historia, Brussel, 1980, blz.

1981

 • Een vroege bekommernis van stedenschoon: Stadstoelage in 1843, in: Biekorf, 1981, blz. 82-85.
 • De Brugse pers van 1825 tot 1830, in: Biekorf, 1981, blz. 168
 • De Brugse rederijkers van het H. Kruis, in: Biekorf, 1981, blz. 282-286.
 • Vroege arbeidersstakingen in het Brugse, in: Biekorf, 1981, blz. 291-292.
 • De biografie van Mathias De Visch, in: Biekorf, 1981, blz. 356-364.
 • Een episode uit de geschiedenis van de Brugse Burgerwacht, in: Brugs Ommeland, 1981, blz. 135-153.
 • Leven en werken in een "sardinerie" in Nieuwpoort, in: Bachten de Kupe, 1981, blz. 17-23
 • De stadhouder sterft…maar de gilde viert, in: Brugge die Scone, 1981, n° 4, blz. 16.
 • Uithangborden in Brugge, in: Brugge die Scone, 1981, n° 3, blz. 13
 • Uithangborden. Oude namen in eer herstellen, in: Brugge die Scone, 1981, n° 2, blz. 16.
 • Verdwenen namen en uithangborden, in: Brugge die Scone, 1981, n° 3, blz. 3.
 • De Brugse drukkers door de eeuwen heen, in: Burgerwelzijn, 28 november 1980.

1982

 • Hongeroproer te Brugge 2 en 3 maart 1847. Een breekpunt tijdens de "ellende der Vlaanders", in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1982, blz. 131-192.
 • Prysighe, een vrouwelijk beroep, in: Biekorf, 1982, blz. 39.
 • Een waakzame abt, in: Biekorf, 1982, blz. 75.
 • Brugse bouwvakkers rond 1780, in: Biekorf, 1982, blz. 85.
 • De drukkersfamilie De Busscher, in: Biekorf, 1982, blz. 129-133.
 • Een jaargetijde voor jonker François de Stappens, in: Biekorf, 1982, blz. 168-171.
 • Papegaaiklaps, in: Biekorf, 1982, blz. 190.
 • Geschilderde panelen als jaloezieën, in: Biekorf, 1982, blz. 239-240.
 • Een proces tussen twee Brugse drukkers. Karel de Clerck tegen Pieter de Sloovere, 1763-1766, in: Biekorf, 1982, blz. 379-381.
 • Drukker Pieter de Sloovere versus deken en hoofdman van de Kamer van Koophandel te Brugge, in: Biekorf, 1982, blz. 404-409.
 • De Hoop van Brugge (1846-1848), politiek blad en roddelkrantje, in: Brugs Ommeland, 1982, blz. 293-323.
 • 19de-eeuwse uithangborden te Brugge, Deel II, de handelshuizen, in: Volkskundig Jaarboek ’t Beertje, Brugge, 1982, blz. 209-225.
 • Boekbespreking: J. Van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijksche gevallen. Brugge 1787, in: Handelingen genootschap voor geschiedenis Brugge, 1982, blz. 143-152.

1983

 • Ik kom u te vragen een uytsteekbart, Brugge, 1983, 190 blz.
 • De kunstverzameling Jan Garemyn, in: Biekorf, 1983, blz. 41-61.
 • De eerste Franse overheersing (1792-1793). De eerste drukwerken van de Revolutie te Brugge, in: Biekorf, 1983, blz. 159-163.
 • Vrijmetselaarsloges te Brugge, in: Biekorf, 1983, blz. 170-173.
 • Variaties in de revolutietijd (1792-1799), in: Biekorf, 1983, blz. 343-346.
 • Jan Beerblock en de Brugse Armenkamer. De oplossing van een enigma?, in: Brugs Ommeland, 1983, blz. 453-468.
 • Negentiende-eeuwse ondernemers te Brugge: Georges en William Chantrell, in: Driemaandelijks Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 1983, blz. 241-268.
 • Entrepreneurs brugeois au XIXe siècle: Georges et William Chantrell, in: Bulletin Trimestriel du Crédit Communal de Belgique, 1983, p. 239-266.
 • Het culturele leven in onze provincies in de 18de eeuw. West-Vlaanderen: IV. Kunst en kunstambachten te Brugge, in: Driemaandelijks Tijdschrift Gemeentekrediet van België, 1983, blz. 131-140. (eveneens in boekvorm verschenen, blz. 163-173)
 • La vie culturelle dans nos provinces au XVIIIe siècle. La Flandre Occidentale. IV. Arts et métiers d’art à Bruges, in: Bulletin Trimestriel du Crédit Communal de Belgique, 1983, p. 131-140 (paru également en volume, p. 163-173).
 • Ledenlijst (einde 1770) van de Brugse loge "La Parfaite Egalité", in: Catalogus Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840, Brussel, 1983, blz. 183.
 • Portret van Charles Pierre Lauwereyns de Roosendaele de Diepenhede, in: Catalogus Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840, Brussel, 1983, blz. 183-184
 • Liste des membres de la loge brugeoise "La Parfaite Egalité" (fin 1770), in: Un siècle de franc-maçonnerie dans nos régions, 1740-1840, Bruxelles, 1983, p. 183.
 • Portrait du Vénérable Maître brugeois Charles-Pierre Lauwereyns de Roosendaele (1724-1789), in: Un siècle de franc-maçonnerie dans nos régions, 1740-1840, Bruxelles, 1983, p. 183-184.
 • Driemaal Brugge bij nacht, in: Brugge die Scone, 1983, n° 4, blz. 14.

1984

 • Uit het leven van schadebeletter Carolus Coucke (1792-1853), Brugge, 1984, 44 blz.
 • De Bruggeling Pieter Schoone maakte een ontwerp voor het bouwen van het Rijksmuseum te Amsterdam, in: Biekorf, 1984, blz. 96-97.
 • Jan van Hese studeerde te Leuven, in: Biekorf, 1984, blz. 164-166.
 • Een "Brugs" toneelstuk tijdens de eerste Franse bezetting, 1792-1793, in: Biekorf, 1984, blz. 184-188.
 • Het relikwietabernakel in de basiliek van het H. Bloed te Brugge. Een symboliek met dubbele bodem?, in: Biekorf, 1984, blz. 235-249 en blz. 448. (Franse versie verschenen in: Courrier du Littoral – Courrier de Bruges).
 • Gezworen korenwegers en –dragers in de 19de eeuw, in: Biekorf, 1984, blz. 313.
 • De langzame verdwijning van de Sint-Donaaskathedraal 1799-1805, in: Biekorf, 1984, blz. 317.
 • Het stadhuis van Brugge en het landhuis van het Brugse Vrije werden ook als hotel gebruikt, in: Biekorf, 1984, blz. 422-428.
 • Grossé van Brugge, in: Brugs Ommeland, 1984, blz. 115-154.
 • Brugse drukkers en uitgevers in de 19de eeuw. Enkele bedenkingen bij het lezen van de "Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen", in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1984, blz. 290-294.
 • Leren zwemmen zonder water in 1850, in: Brugge die Scone, 1984, n° 3, blz. 14.

1985

 • Drukker-uitgever Joseph Bogaert (1752-1820) of de standvastige taalijveraar, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1985, blz. 25-86.
 • De Brugse drukkers Bogaert. Enkele biografische toetsen, in: Biekorf, 1985, blz. 47-74.
 • De Brugse drukkers Amand Delplace-Beernaert en Modest Delplace, in: Biekorf, 1985, blz. 131-144.
 • Brusselse beul te Brugge in het huwelijksbootje, in: Biekorf, 1985, blz. 365.
 • De eerste jaren van de drukkerij Herreboudt, in: Biekorf, 1985, blz. 240-249 en 320-339.
 • Hongeroproer te Brugge in 1847. Gerechtelijk epiloog, in: Biekorf, 1985, blz. 303-304.
 • Geneesheer zijn te Brugge ten jare 1840, in: Biekorf, 1985, blz. 358.
 • Oogartsen in Brugge 1800-1840, in: Biekorf, 1985, blz. 409-413.
 • Drukkerscompagnon Florent Lagravière: de medewerker van priester Benoit Beeckman, in: Biekorf, 1985, blz. 414-416.
 • Oostendse drukkers van 1780 tot 1940, in: Biekorf, 1985, blz. 425.
 • Gislenus of Gislena, in: Biekorf, 1985, blz. 436.
 • Isidore Alleweireldt en de negentiende-eeuwse architectuur in Brugge. I. Familiegeschiedenis en levensloop, in: Brugs Ommeland, 1985, blz. 179-199.
 • Boekbespreking: J. Van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en dagelijcksche gevallen, Brugge 1788, in: Handelingen genootschap voor geschiedenis Brugge, 1984, blz. 133-135.
 • De Brugse vrijmetselaarsloge "La Parfaite Egalité". Een tip van de sluier opgelicht, in: Driemaandelijks Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, januari 1985, blz. 13-34.
 • "La Parfaite Egalité" à l’Orient de Bruges. Un coin du voile soulevé, in: Bulletin Trimestriel du Crédit Communal de Belgique, janvier 1985, p. 13-34.
 • Benedictus-Josephus de Bare, in: Oudenaardse biografieën, Oudenaarde, 1985, blz. 139-144.
 • Remi Dhondt, in: Oudenaardse biografieën, Oudenaarde, 1985, blz. 150-151.
 • Boekbespreking: J. Van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en dagelijcksche gevallen, Brugge 1789, in: handelingen genootschap voor geschiedenis, 1984, blz. 135-136.
 • Boekbespreking: Alfred Gilbert, een Brit in Brugge (1901-1925), in: Biekorf, 1985, blz. 375.
 • Boekbespreking: De families Van (H)Outryve en Van Vyve, in: Biekorf, 1985, blz. 310.
 • Voorstelling van het boek "De familie Van (H)Outryve door André Van Houtryve", Brugge, 1 maart 1985.
 • Enkele overwegingen over de stand van onze kennis van de geschiedenis van Brugge in de 19de eeuw, Brugge, 1985. (niet gepubliceerd)

1986

 • "La Réunion des Amis du Nord" à Bruges, une résurrection manquée. 1837-1838, Brugge, 1986, 76 blz.
 • De Gilde "Noodvier". Een geheim genootschap in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, in: Biekorf, 1986, blz. 252-279.
 • Iemand ’t gat oplichten, in: Biekorf, 1986, blz. 306.
 • (samen met C. WEBSTER), Architect Robert D. Chantrell en de kathedraal van Brugge, in: Brugs Ommeland, 1986, blz. 7-104. (Ook afzonderlijk uitgegeven, Heemkundige kring Maurice van Coppenolle, 1987)
 • De faiencefabriek aan het Minnewater te Brugge (1750-1818), in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1986, blz. 61-105.
 • Charles Carton en het Brugse Genootschap voor geschiedenis, in: Catalogus tentoonstelling 800 jaar Spermalie, 1986, blz. 157-163.
 • Behoeftigen- en armenzorg vanaf de achttiende eeuw tot heden, in: Catalogus tentoonstelling "Van Sint-Jansgasthuis tot Riethove", Oudenburg, 1986.
 • Behoeftigen- en armenzorg door de eeuwen heen, Brugge, 1986. (gestencild).
 • Aan de Coupure, enkele jeugdherinneringen (1938-1958), Brugge, 1986. (gestencild)
 • De uitgeverijen van Martha Van de Walle, in: Verschaeviana, 1986, blz. 167-202.
 • (samen met Toon VAN MOERBEKE), Chronologische inventaris van de uitgaven door Martha Van de Walle, in: Verschaeviana, 1986, blz. 203-267).
 • Georges Begerem, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, NR 4, Torhout, 1987, blz. 33.
 • Boekbespreking: Alchemie en Jan van Eyck, in: Biekorf, 1986, blz. 214.

1987

 • In Brugge onder de Acacia. De vrijmetselaarsloge ‘La Parfaite Egalité’ (1765-1774) en haar leden, Brugge, 1987, 384 blz.
 • Bogaert Alphonse, drukker, boeken- en krantenuitgever, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 81-84.
 • Bogaert Daniel Joseph, drukker, boekhandelaar, antiquaar en krantenuitgever, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 84-88.
 • Bogaert Jan Frans, drukker, krantenuitgever en griffier verbonden aan het Vredegerecht te Brugge, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 88-90.
 • Bogaert Joseph, drukker, uitgever van boeken en kranten, rederijker en taalijveraar, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 90-95.
 • De Busscher Joseph, drukker, boekhandelaar en antiquaar, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 127-132.
 • Delplace Amand, drukker, krantenuitgever en publicist, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 224-225.
 • Delplace Modest Judocus Josephus, drukker en krantenuitgever, in: nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 225-227.
 • De Sloovere Pieter, drukker, boekhandelaar en boekbinder, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XII, 1987, kol. 684-690.
 • Woord Vooraf, in: René Duyck, Sint-Kruis, Brugge, 1987.

1988

 • Nog over drukker Joseph Bogaert, in: Biekorf, 1988, blz. 109-110.
 • De relikwie van het H. Bloed in de "Beloken Tijd"; een geheime bergplaats aan de Dyver? 1578-1581, in: Biekorf, 1988, blz. 218-225.
 • Steden: ontstaan en groei, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1988, blz. 140.
 • A.Gilbert en Brugge, in: Handelingen Genootschap voor Geschiedenis, 1988, blz. 148-149.
 • Beeldende Kunsten, in: Het Leiedepartement, door Yvan Vanden Berghe, Andries Van den Abeele, Jozef Huyghebaert en Frank Simon, in: Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Driemaandelijks Tijdschrift Gemeentekrediet van België blz. 135-140. (ook verschenen in boekvorm).
 • Arts plastiques, in: Le département de la Lys, par Yvan Vanden Berghe, Andries Van den Abeele, Jozef Huyghebaert et Frank Simon, in: La vie culturelle dans nos provinces à l’époque française, Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, n° 166, 1988, p.51-56. (paru également en volume)
 • Boekbespreking: J. Devadder, Rooted in history. The life and times of T.J. Rijken, Founder of the Xaverian Fathers, Vol. I, The Vision, Brugge, 1986, Vol. II, The Test, Brugge, 1987, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1988, blz. 131-134.
 • Boekbespreking: J. Van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge, 1790, in: handelingen genootschap voor geschiedenis Brugge, 1988, blz. 128-131.
 • Boekbespreking: J. Van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge, 1791 en 1792, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1988, blz. 128-131.

1989

 • Charles-François van der Beke de Cringen, een dichter-edelman, 1749-1840, in: Biekorf, 1989, blz. 262-271.(Idem in: het Bulletin van de Vereniging van de adel, NR 189, 1992, blz. 52-63).
 • Een studie over architect R. D. Chantrell, in: Biekorf, 1989, blz. 302.
 • Fondsenwerving voor Brugse wezenschool, in: Biekorf, 1989, blz. 322-323.
 • De Kortrijkse vrijmetselaarsloge L’Amitié (1803-1833), in: De Leiegouw, 1989, blz. 7-134. (ook afzonderlijke uitgave).
 • Boekbespreking: J. Van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen 1793-94, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1989, blz. 210.
 • De vrijmetselaarsmuziek van Mozart, in: Programmabrochure concert georganiseerd door Rotary Brugge, november 1989.
 • Boekbespreking: Lieve Gevers, Bewogen Jeugd, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1989, blz. 208-209.

1990

 • Een dubbel jaarschrift voor Anna Vandewalle, in: Biekorf, 1990, blz. 86-87.
 • Op het naamfeest van Marie De Gruyter, in: Biekorf, 1990, blz. 158-159.
 • Sint-Maartensfeesten in de Sint-Elisabethschool in Brugge, 1778 – 1779 – 1780, in: Getuigen in polderklei, Huldeboek dr. historicus Godgaf Dalle, Veurne, 1990, blz. 149-163.
 • De edele confrérie van het H. Bloed in de 18de eeuw, in: Het H. Bloed te Brugge, Brugge, 1990, blz. 169-187.
 • Jean-Othon Van Huele, een revolutionaire ééndagsvlieg in Brugge, in: Liber amicorum André Van Houtryve, Brugge, 1990, blz. 195-205.
 • Lauwereyns de Roosendaele de Diepenhede Charles-Pierre, schepen van Brugge, typisch vertegenwoordiger van de ambtsadel, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, XIII, 1990, kol. 480-483.
 • Lauwereyns de Roosendaele de Diepenhede Jacques-Ange, schepen van het Brugse Vrije, geschiedkundige, in: Nationaal Biografisch Woordenbeoek, XIII, 1990, kol. 483-485.

1991

 • De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en Vrijmetselarij, Brussel, 1991, 320 blz.
 • Stadsarchivaris Albert Schouteet, in: Brugs Ommeland 1991, blz. 113-128.
 • Herinneringen aan Hervé (Stalpaert), in: Jaarboek Arsbroek, 1991.
 • De "Napoleonisten", Société des Anciens Frères d’Armes de l’Empire Français à Bruges, in: Biekorf, 1991, blz. 265-273

1992

 • Les enfants d’Hiram. Francs-maçons et franc-maçonnerie, Bruxelles, 1991, 320 blz.
 • (samen met Michaël CATRY) Makelaars en handelaars. Van Nering der makelaars naar Kamer van Koophandel in het XVIIIde-eeuwse Brugge, Brugge, 1992, 208 blz.
 • Valentin Jacoby, burgemeester van Sint-Kruis (1806-1811), in: Brugs Ommeland, 1992, blz. 37-53.
 • De beulenfamilie Boutquin en Guisen, in: Biekorf, 1992, blz. 414-416
 • Charles C.J. Walwein (1754-1792). Een "zwart schaap" onder de Walweins, in: Wevend aan het verleden, Liber amicorum O. Mus, Veurne, 1992, blz. 267-275.

1993

 • Edouard Prisse (1814-1907), bouwer van West-Vlaamse spoorwegen, in: Handelingen genootschap voor geschiedenis Brugge, 1993, blz. 261-268.
 • De familie Van Huele in de revolutietijd, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1993, blz. 89-107.
 • De filosoof Thomas Paine en zijn Brugse vriend Joseph Van Huele, in: Brugge die Scone, 1993, NR 4, blz. 7.

1994

 • Het "Concert". Van Brugse muziekvereniging tot schouwburguitbater, in: Brugs Ommeland, 1994, blz. 171-242.
 • Brugse drukkers in de 18de eeuw, in: Vlaanderen, NR 252, 1994, blz. 143-148.
 • Identificatie van Brugse Rederijkers, in: Biekorf, 1994, blz. 310-
 • Brugge, stad met vele gezichten (samen met Frans Verleyen en Hugo Maertens), Luik, 1994, 220 blz.
 • Bruges aux cent visages (avec Frans Verleyen et Hugo Maertens), Liège, 1994, 220 p.
 • Bruges, a city of many faces (with Frans Verleyen and Hugo Maertens, Liège, 1994, 220p.

1995

 • Brugse suiker in de 18de eeuw. Een familie van suikerraffinadeurs: de Goddyns, in: Brugs Ommeland, 1995, blz. 8-22.
 • Jan Baptist Herregoudts, schilder en brouwer, in: Biekorf, 1995, blz. 87-92.
 • Drukker Joseph Van Praet in de Kuipersstraat, in: Biekorf, 1995, blz. 200-211.
 • De Herregouds-portretten en Jozef Van Praet, in: Biekorf, 1995, blz. 286-288.
 • Politieke apothekers in de revolutietijd, einde 18de – begin 19de eeuw, in: Brugge die Scone, 1995, NR 1, blz. 13-15.
 • Herbergen in Sint-Kruis 1807, in: Brugge die Scone, 1995, n° 4, blz. 5.

1996

 • De Brugse drukker-uitgever Joseph Van Praet (1724-1792) en zijn tijd, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1996, blz. 98-138.
 • Pieter Leys en het "Oud-Zothuys", in: Brugs Ommeland, 1996, blz. 153-155.
 • De "Jacobijnse club", voorwerp van spot in Brugge, in: Biekorf, 1996, blz. 226-230.
 • Een ode aan de Zwartzusters, in: Biekorf, 1996, blz. 304-308.
 • Huwelijken tussen oudere vrouwen en jonge mannen, in: Biekorf, 1996, blz. 369-370.
 • Boekbespreking: André VAN HOUTRYVE, Van Comedie tot Koninklijke Stadsschouwburg, Brugge, 1995 (niet gepubliceerd)

1997

 • De familie van Zuylen van Nyevelt de Gaesebeke op het Brugs kerkhof, in: Brugs Ommeland, 1997, blz. 89-128
 • De "schilderes" Isabelle van Zuylen, in: Biekorf, 1997, blz. 85.
 • "Met een misse voor de vrouwen". Een vraag, in: Biekorf, 1997, blz. 93-94.
 • De "chanoine Docre", in: Biekorf, 1997, blz. 118-119.
 • Jan van Hese. Nieuwe elementen voor een biografie, in: Biekorf, 1997, blz. 163-179.
 • De zoons van drukker-uitgever Joseph Van Praet, in: Biekorf, 1997, blz. 206-221.
 • Twee Botquins als beul in Zeeland, in: Biekorf, 1997, blz. 284.
 • Op de feestdag van Karel, apotheker of chirurgijn, in: Biekorf, 1997, blz. 379-381.
 • Mobilisatie van 1938 beschreven door Amedée Boi, in: Rond de Poldertorens, 1997, blz. 61-69.
 • Jeugdherinneringen van Dries Van den Abeele, in: Walter Baes, Van Rame tot Coupure, Brugge, 1997, blz. 112-120.
 • Boekbespreking: J. Paviot, Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein. L’instruction de toutes manières de guerroyer sur mer, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1997, blz. 239-244.
 • Boekbespreking: G. Schrans, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw, in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1997, blz. 258.

1998

 • 2000 jaar Bruggelingen en hun haven, in: Brugge, Waar is de tijd, Zwolle, 1998, blz. 130-150.
 • 2000 jaar Bruggelingen en hun leute en plezier, in: Brugge, Waar is de tijd, Zwolle, 1998, blz. 322-342
 • Scherprechters in Brugge, een nog onontgonnen terrein, in: Brugs Ommeland, 1998, blz. 316-327.
 • Het hof van Ravestein te Brugge, in: Biekorf, 1998, blz. 45-55.
 • Tuinen en verborgen hoekjes in Brugge, Luik/Brugge, 1998, 116 blz.
 • Jardins et coins secrets de Bruges, Luik, 1998, 116 blz.
 • In memoriam Albert De Jonghe (1908-1998), in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, Brugge, 1998, pp. 250-253
 • Joseph Bogaert, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, blz. 531-532.

1999

 • Gardens and secret places in Bruges, Luik, 1999, 116 blz.
 • Over Bertolt Brecht die al dan niet naar Brugge kwam en over een literaire bijeenkomst die er geen was, in: Brugs Ommeland, 1999, blz. 49-59.
 • Een ‘Koude-Oorlog bijeenkomst’ in Knokke (onuitgegeven, enkel op website).
 • Drukkers en uitgevers rond Guido Gezelle, in: "Reizen in den geest", de boekenwereld van Guido Gezelle, Brugge, 1999, blz. 27-32
 • De universele en Europese Guido Gezelle, in: De Europese Gemeente, 1999, NR 4, blz. 17-18.
 • Jan van Zuylen van Nyevelt de Gaesebeke, of de ongewenste soldaat van Oranje, in: Jan Art en Luc FRANCOIS (red), Docendo discimus, liber amicorum Romain Van Eenoo, Gent, 1999, pp. 1119-1135. Ook gepubliceerd in: Bulletin van de Vereniging van de Adel, n° 221, januari 2000, blz. 11-25 en n° 222, april 2000, blz. 73-85.
 • Samuel Coucke en zijn zonen. Een Brugse glazeniersfamilie, in: Brugs Ommeland, 1999, pp. 92-139.
 • The Albion Library, een Engelse uitgeverij in Brugge, in: Biekorf, 1999, pp. 276-277
 • Prijsuitdeling in de St.–Elisabethschool, in: Biekorf, 1999, pp. 287-288
 • Thomas Forster, "a remarkable man", in: Biekorf, 1999, pp. 234-248 en 498-515.
 • Gilde Noodvier: de oorlogsjaren (1940-44) in: Haec Olim, augustus 1999, pp. 73-142
 • 2000 jaar Brugge. De Bruggelingen en hun kopstukken, Waar is de tijd, Zwolle, 1999
 • John Steinmetz (p. 493)
 • Karel De Wolf (p. 497)
 • Jozef Sebrechts (p. 498)
 • Caroline Popp (p. 494)
 • Straatnamen in Brugge. Het wijzigen van gelijknamige straatnamen in 1971 – 1973, in: Brugs Ommeland, 1999, blz. 209-228.
 • De Madonna van Michelangelo en de 19de-eeuwse preutsheid 1877-1878, in: Biekorf, 1999, blz. 530-533
 • Drukker Joseph De Busscher, een bijkomende situering, in: Biekorf, 1999, blz. 544-546
 • De revolutionaire dame Caroline Lambert, in: Biekorf, 1999, blz. 560-565
 • (Samen met Christopher WEBSTER), ‘A portentuous mass of bastard romanesque frippery’: an early Ecclesiological report, in: Architectural History, Journal of the Society of Architectural Historians of Great Britain, Volume 42, 1999, blz. 284-292.
 • In memoriam Herman Stynen (alleen op website).
 • Boekbespreking : Jan ART en Luc FRANCOIS (red.) Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, Gent, 1999, 2 dl., 1146 blz., in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1999, blz. 290-291.
 • Boekbespreking: R. VAN LANDSCHOOT, Kapelaan Verschaeve, biografie, Lannoo Tielt en Perspectief Uitgaven Gent, 1998, 490 blz., in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1999, blz. 261-264.

2000

 • De "Confrerie van het Concert" en het "Concert Bourgeois": het verschil tussen beide, in: Biekorf 2000, blz. 65-66.
 • De Romereis van Petrus Triest, in: Helpende Handen, 2000, n° 2, blz. 33-40)
 • In memoriam Jonkheer Aquilin Janssens de Bisthoven, in: Driemaandelijks Bulletin Vereniging van de Adel, n° 222, april 2000, blz. 109-113.
 • Brugge en West-Vlaanderen tijdens de Achttiendaagse veldtocht (mei 1940) naar de herinneringen van Hendrik De Man en anderen, in: Brugs Ommeland, 2000, blz. 100-127, (uitgebreider tekst op website).
 • Engelsen in Brugge niet tevreden, in: Brugge die Scone, september 2000, blz. 47-48
 • Pierre d’Ydewalle, enkele herinneringen (enkel op website)
 • Het ridderlijk gezelschap van de Witte Beer. Steekspelen in Brugge tijdens de late middeleeuwen, Brugge, 2000.
 • Boekbespreking: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Red. R. De Schrijver, B. De Wever, e.a., Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1998, 3 volumes, 3800 blz, ill., (met bijgevoegde CD-Rom), in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 2000, blz. 169-179.
 • Boekbespreking; Evelyne Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de Flandre à la fin du Moyen Age (1300-1486), Paris (Ecole des Chartes), 1996, 412 blz., in: Handelingen Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 2000, blz. 155-159.
 • Pierre Vandamme in 1941 kandidaat-burgemeester van Brugge? Een wel erg vermetele bewering (verkort gepubliceerd in: Brugsch Handelsblad, 22 december 2000)

2001

 • De beginjaren van de Broeders van Liefde, in: Helpende Handen, 2001, n° 1, blz. 1-8
 • De houding van leraren en leerlingen tegenover bezetter en collaboratie in de Brugse middelbare scholen begin 1941, in: Wetenschappelijke tijdingen, 2001, blz. 22-57.
 • Jacob en Frans Neyts en hun familieleden: enkele biografische aanvullingen, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 2001, blz. 56-100.
 • Inventaris van drukkers, uitgevers en boekhandelaars in Brugge, 1800-1914, in: Brugs Ommeland, 2001, blz. 5-31.
 • Burgemeesters en schepenen in de Brugse agglomeratie tijdens de tweede wereldoorlog, in: Brugs Ommeland, 2001, blz. 131-143.
 • De bastaarddochter van Lodewijk van Gruuthuse, in: Biekorf, 2001, blz. 152-157
 • Kerlinga, Brugse uitgeverij 1909-1913, in: Biekorf, 2001, blz. 246-250
 • Sint-Michiel, Brugse drukkerij en uitgeverij, in: Biekorf, 2001, blz. 342-356.
 • Brugge in de revolutietijd (1784-1814), in: Kontaktblad Gidsenbond Brugge & West-Vlaanderen, 2001, blz. 133-140 en 149-163.
 • Brugse schouwburgen rond 1800, in: Brugge die Scone, 2001.

2002

 • Jules Van Praet, in: Bulletin van de Vereniging van de Adel, 2002 en (verkort), in: Vlaanderen, jan/feb. 2002
 • Hedwig Speliers en Stijn Streuvels, in: Streuvels en zijn biografen, Jaarboek VI van het Streuvelsgenootschap, Tielt, 2002, blz. 151-190.
 • Excelsior, Brugse drukkerij en uitgeverij, in: Biekorf, 2002, blz. 60-77 en 120-144.
 • Uitgeverij Sint-Michiel. Enkele toevoegingen, in: Biekorf, 2002, blz. 77.
 • Het geslacht Stochove, komen en gaan van een adellijke familie in Brugge, in: Vlaamse Stam, april/mei 2002.
 • Stassignon en Stassinon in de revolutietijd, in: Brugs Ommeland, blz. 122-136
 • H. Cayman-Seynave, en Cultura, Brugse uitgever en boekhandelaar, in: Biekorf, blz. 218-229
 • Een onbekend handschrift van een schepen Pieter van den Bogaerde, in: Biekorf, blz. 258-260
 • Jaarfeest van de Confrérie van Sint-Dorothea, in: Biekorf, blz. 286
 • Bruges et la Hanse allemande, in: Europa Nostra, Revue du patrimoine culturel européen, n° 5, pp. 52-56.
 • De Noblesse d’Empire in West-Vlaanderen, in: Biekorf, 2002, blz 309-332.
 • Jan-Baptist van Severen, een spoorloos verdwenen Bruggeling, in: Brugs Omeland, 2002, blz. 243-249
 • Andries Van den Bogaerde (1726-1799), politiek, botanica en grootgrondbezit in Brugge en omgeving tijdens de 18de eeuw, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, 2002, blz. 80-124.

2003

 • De geestelijke vaders en moeders van het klooster van de Arme Klaren Coletienen in Brugge, in: Biekorf, blz. 110-130.
 • De abdissen van de Arme Klaren Coletienen in Brugge, in: Biekorf, blz. 362-380.
 • Petronilla van Outryve, een geëmancipeerde vrouw in de 18de eeuw, 1748-1814, in: Brugs Ommeland, blz. 99-140.
 • Brouwerijgeschiedenis in Brugge, Boekbespreking: H. Anseeuw, e.a., Van ‘t Hamerken tot de Gouden Boom, in: Biekorf, blz. 94.
 • Boekbespreking: Baudouin D’Hoore, De familie Le Bailly, studie van een ambtsadellijke familie in de 18de eeuw, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis in Brugge, blz. 454-455.
 • Boekbespreking: Franz Denys, De vrijkorpsen van West-Vlaanderen, 1794, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis in Brugge, blz. 455-456.
 • Boekbespreking: Christian Papeians de Morchoven, De Sint-Andriesabdij Zevenkerken, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis in Brugge, blz. 456-458.
 • Boekbespreking: Marie-Pierre d’Udekem d’Acoz, Voor Koning en Vaderland, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis in Brugge, blz. 463-464.
 • De abt van de Duinenabdij Robert van Severen en zijn familie, in: Vlaamse Stam, blz. 561-576.

2004

 • Een wonder bij de apotheker, in: Brugge die Scone
 • De vier prefecten van het departement van de Leie, in: Biekorf, blz. 97-139, 224-251, 333-356.
 • De proosten van Blindekens (19de en 20ste eeuw), in: Zevenhonderd jaar Brugse Belofte.
 • De wijk Sint-Jozef in Brugge, in: Biekorf, blz. 324-328.
 • Prefect Bernard-François de Chauvelin en schilder Joseph Odevaere, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, blz. 365-374.
 • Het handschrift van de gedenckweerdige aenteckeningen van Jan Karel Verbrugghe, in: Biekorf, blz. 196.
 • Waar is de nationale zuil gebleven?, in: Biekorf, blz. 198.
 • Bibliotheken in Brugge op het einde van de 18de eeuw en Joseph van Praet sr., in: The founding fathers, het bibliotheeklandschap in Brugge omstreeks 1800 (Biekorf, 200 jaar stadsbibliotheek).

2005

 • De vier prefecten van het departement van de Leie, in: Biekorf, blz. 56-75, 331-343.
 • De Ware Volksstem, een scherp polemisch weekblad (1872-ca. 1889), in: Biekorf, blz. 177-180
 • De smakelijke stad, n° 3 van Het Brugge van toen en nu. Waanders.
 • Joseph comte de Viry, un parcours européen, in: Echos saléviens, revue d’histoire locale, blz. 29-114.
 • Charles Van Severen en Noorwegen, in: Brugge die Scone.
 • Boekbespreking: Het geslacht Donche, in: Biekorf, blz. 200.
 • Fabriek van marokijnleder, in: Biekorf, blz. 204.
 • Boekbesprekingen publicaties door B. Beernaert, M. Lemahieu en F. Boys, in: Biekorf, blz. 383.
 • Boekbespreking: C. Van Louwe en P. J. Verstraete, De Oorlogsbedevaarten. Kroniek van de ‘vergeten’ Ijzerbedevaarten 1940-1944, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, blz. 172-174.
 • Boekbespreking: P. Donche, Geschiedenis en genealogie van de familie Donche 1365-2004, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, blz. 175-178. (zelfde artikel in Bulletin Vereniging van de Adel)
 • Boekbespreking: A. Vandewalle, T e Wapen! Heraldiek, teken van gezag en identiteit, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, blz 148-149.
 • Boekbespreking : Brigitte BEERNAERT, Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE, Jan D’HONDT, Baudouin D’HOORE, Bernard SCHOTTE, De Visitatie, Bewonings- en bouwgeschiedenis van het huis Wulfhagestraat 18 in Brugge in : Bulletin Vereniging van de Adel.

2006

 • De adellijke stad, n° 5 van Het Brugge van toen en nu.
 • Albert Coppé en Brugge, in: Huldeboek Albert Coppé.
 • Berek of Commissie?, in: Biekorf, 2006.
 • Wonderen bij de Arme Klaren, in: Handelingen Tijdschrift voor Geschiedenis Brugge, 2006
 • Vlaanderen 1958-1965, n° 23 van De 25 dagen van Vlaanderen.
 • Knokke en de Koude Oorlog, in: Onder de Poldertorens, 2006.
www.andriesvandenabeele.net