S.O.S
. voor een leefbaar Brugge

 

College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
Burg, 11
8000 BRUGGE

Brugge, 28 juni 2007

 

Geacht College,

Betreft : Stedenbouwkundige aanvraag door ‘Promotie en realisatie’, Nieuwpoort tot het bouwen van ondergrondse parking en 21 woningen op een binnenterrein gelegen tussen Langerei en J.- &- M.-Sabbestraat.

Als vereniging die zich tot doel stelt de leefbaarheid van de stad Brugge te bevorderen, en daardoor rechtstreekse belanghebbende, tekenen wij bezwaar aan tegen de bovengemelde bouwaanvraag en verzoeken wij ze niet te vergunnen. Het principe van nieuwe bewoning in de binnenstad juichen wij uiteraard toe, maar dan moet dit wel gebeuren op een aanvaardbare wijze, wat in de hier besproken aanvraag niet het geval is. Onze bezwaren luiden als volgt:

  1. Het evidente bezwaar is van stedenbouwkundige aard. Het is duidelijk dat in een dergelijk geval het stadsbestuur al lang zijn eigen ‘huiswerk’ had moeten doen. Hij had een deelplan moeten opmaken waarin de mogelijkheden werden bestudeerd en op punt gesteld, zodat men niet onvoorbereid geconfronteerd wordt met een commerciële vraag van een projectontwikkelaar. Het vroegere bleekveld in kwestie is ongeveer dubbel zo uitgestrekt als het deel dat thans het voorwerp van een aanvraag uitmaakt. Het is over het ganse terrein, dat zich uitstrekt tot aan de Baliestraat, dat een algemeen bestemmingsplan zou moeten worden bestudeerd. Dit plan kan nagaan of het niet eerder wenselijk is om het ganse gebied als groene en openbare ruimte te behouden, binnen een druk bewoonde huizenblok. Als er integendeel nieuwe bewoning kan komen, dan moet dit op een ernstige urbanistische manier gebeuren, met een aangepaste bebouwing die op een goede manier bereikbaar is. Het voorgestelde ontwerp is naar onze mening niet voldoende bestudeerd, te fragmentarisch en alleen met het oog op een maximale winst uitgewerkt.

  2. Wat het ontwerp zelf betreft, is de ondergrondse parking een eerste punt waarop onze kritiek zich richt. Moeten er zo nodig meer dan 70 boven- en ondergrondse parkeerplaatsen komen, als men 21 woningen bouwt? Moet er een ondergrondse parking komen met twee bouwlagen? Op zich is een ondergrondse parking, in een omsloten gebied en zonder bewaking al een risico, maar een tweede verdieping onder de grond doet dit risico alleen maar toenemen. Daarenboven worden de problemen met scheuringen en verzakkingen aanzienlijker, in het nadeel van de aangelanden. Als er, in definitieve instantie een ondergrondse parking zou komen, dan dient die naar onze mening te worden beperkt tot één bouwlaag. Misschien kan men die lichtjes uitbreiden om, samen met de plaatswinst door het vermijden van een toegang tot de tweede verdieping, bvb. een 40-tal plaatsen te bereiken.

  3. De relatief geringe terreinoppervlakte van 5000 m2 lijkt ons overdreven bezet te worden door de bouw van 21 nieuwe woningen. Op basis van het voorgestelde summiere ontwerp, kunnen we niet uitmaken of ook de bestaande gebouwen, die op het plan als te behouden zijn aangeduid, mee zijn opgenomen in de berekening die een V/T van 0,6457517 opgeeft. Hoe dan ook, de V/T verhoudingen worden in dergelijke projecten volledig scheef getrokken, doordat men gebruik maakt van de mogelijkheid om de ondergrondse bouwgedeelten en de nutsgebouwen niet mee te rekenen. Dit is een ongerijmdheid die best zo spoedig mogelijk zou worden opgeheven. Als men de echte bebouwde oppervlakten zou berekenen en niet de fictieve zogenaamd ‘netto’ oppervlakten, dan zou men tot een heel andere en reële V/T komen.

  4. De voorgestelde verkaveling is duidelijk buitensporig. Op een zo kleine terreinoppervlakte is het niet aanvaardbaar zoveel woningen in te planten. Vooral niet op een achterliggend terrein, dat volledig omringd is door bestaande gebouwen. Ook deze volledige huizenrijen zouden, alvorens verdere bebouwing middenin toe te staan, in een stedenbouwkundige studie of deelplan moeten worden opgenomen, teneinde de impact en invloed van de bestaande woningen en van de geplande woningen tegenover elkaar af te wegen. Dat de buurtbewoners bezwaren hebben tegen de nieuwbouw die hun vrijdom kan belemmeren en tegen de verwachte toename van verkeer die langs een paar steegjes aan en af zal rijden, is begrijpelijk.

De conclusie is duidelijk. Nieuwe woongelegenheden in de binnenstad zijn toe te juichen, maar dit moet ‘met redens en manieren’ gebeuren, binnen de gemeentelijke en stedenbouwkundige regels en voorschriften en zonder toegevingen aan projectontwikkelingen die, op de rug van de aantrekkelijkheid die Brugge te bieden heeft, overdreven bouwprogramma’s wensen te realiseren.

Om al deze redenen, en andere die in de loop van de procedure nog kunnen worden naar voor gebracht, verzoeken we het College van burgemeester en schepenen de gemelde bouwaanvraag te weigeren.

Wij verblijven, Geacht College,

                                                            met bijzondere hoogachting,

 

 

www.andriesvandenabeele.net